Infolinka NONSTOP: +421 903 650 240

Služby

Preklady > Korektúry

Jazyková korektúra (redakčná úprava)

Jazyková korektúra slúži na minimalizovanie drobných nedostatkov a chýb v preloženom texte. Tento typ korektúry je nevyhnutný v prípade, že daný text je určený na publikovanie alebo verejnú prezentáciu. Počas nami realizovanej jazykovej korektúry (redakčnej úpravy) je preklad kontrolovaný z hľadiska gramatiky, pravopisu, typografie, štylistiky, zrozumiteľnosti, úplnosti, dodržania grafickej úpravy východiskového textu a celkovej kvality textu.

Predtlačová korektúra

Predtlačová korektúra priamo nadväzuje na jazykovú korektúru. Je zameraná na rovnaké oblasti ako jazyková korektúra, avšak pracuje s textom, ktorý už prešiel zalomením a má finálnu grafickú podobu. V tejto etape je možné skontrolovať aj ďalšie potenciálne problematické oblasti, ktoré neboli zrejmé v rámci jazykovej korektúry pred zalomením. Väčšinou sa zavádza formou poznámok priamo do zalomeného dokumentu vo formáte pdf.

Revízia

Revíziu vykonávame v zmysle normy STN EN 15038. Korektúru vykonáva iná osoba ako prekladateľ, ktorá má potrebnú spôsobilosť vo východiskovom aj cieľovom jazyku. Korektor preskúma, či je preklad vhodný na svoj účel. Jeho práca zahŕňa, podľa požiadaviek projektu, porovnanie východiskového a cieľového textu, ako aj kontrolu terminologickej jednotnosti a adekvátnosti jazykového registra a štýlu.

Recenzovanie

Recenzovanie takisto vykonávame v zmysle normy STN EN 15038. Recenzent zrecenzuje text v cieľovom jazyku, pričom sa zameriava na vhodnosť prekladu na dohodnutý účel. Recenzent je odborníkom v danej oblasti a rodeným hovorcom cieľového jazyka.

Kvalita

SLUŽBY V NAJVYŠŠEJ KVALITE

Objednávka

OBJEDNÁVKA

Kontakt

KONTAKT